Piatok 22.06.2018
dnes má meniny
zajtra

Práve prebieha

Nasleduje

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Výživa detí nie je len zmenšená porcia dospelého človeka. Má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa zdravo vyvíjalo, musí byť strava energeticky primeraná a musí obsahovať všetky potrebné živiny. Často sa zabúda na skutočnosť, že účasť na vyučovaní v škole, stála pozornosť a aktívna spolupráca kladie na dieťa zvýšené nároky, nielen po stránke psychickej, ale aj na kvalitu stravy a stravovací režim.
Školská jedáleň sa snaží dodržiavať zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka. ŠJ poskytuje stravovanie žiakom základnej školy, zamestnancom školy a cudzím stravníkom vo forme obeda a pre deti materskej školy aj desiatu a olovrant.

 

POPLATKY A PLATENIE STRAVNÉHO
Poplatky za stravu - obedy boli v našej škole stanovené nasledovne:

stravníci  denne  mesačne
MŠ celodenná                  1,24 €
                                     24,80 €
MŠ poldenná                    1,01 €        20,20 €            
I. stupeň 1. – 4. ročník     1,06 €        21,20 €
II. stupeň 5. – 9. ročník    1,14 €        22,80 €

Dospelí                            1,24 €        24,80 €   

SPỐSOB ÚHRADY STRAVNÉHO
Stravné sa uhrádza mesačne vopred vždy do 20.dňa v mesiaci. Stravné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) bankovým prevodom, ktorý musí byť včas zrealizovaný
b) prostredníctvom internetu – internetbanking dokladom o zaplatení je výstup z tlačiarne
c) stálym príkazom v príslušnej banke (sporožíro)
d) platbou v hotovosti v banke

 

VÝDAJ ČIPOVÝCH KĽÚČOV
Na základe preukázania sa o zaplatení stravného bude stravníkovi v kancelárii ŠJ vydaný čipový kľúč v čase od 7:00 do 8:00 hod. alebo po skončení výdaja obedov od 14:00 do 15:00 hod.
Čipové kľúče žiakov ŠKD má vychovávateľka v ŠKD.

 

VÝDAJ OBEDOV: Obedy sa vydávajú v čase: od 11:00 - 14:00 hod.
Bez čipového kľúča sa obedy nevydávajú. V prípade, ak si stravník zabudne čipový kľúč a má stravné na aktuálny mesiac uhradené, dostane obed pred ukončením výdaja obedov ( v čase od 13:45 – 14:00 hod.).

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimku povoľuj vedúca ŠJ a to v prípade ak sa má zabezpečiť stravovanie chorého dieťaťa v prvý deň ochorenia. Potom stravníka treba odhlásiť.

 

ODHLASOVANIE OBEDOV
Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred a to:
- telefonicky na čísle 043/4510043
- osobne v kancelárii vedúcej ZŠS
- zapísaním do zošita uložené v jedálni na vopred určenom mieste, do ktorého stravník zapíše na ktorý deň bude odhlásený. Zošit bude vyložený vždy deň vopred do 14:00 hod.
V súrnych prípadoch (nemoc ) najneskôr ráno do 7:00 hodiny.
Odhlášky zrealizované po 7:00 hod. nebudú akceptované !!!

 

VYÚČTOVANIE PREPLATKOV
Preplatky na strave sa budú vykonávať 1x ročne (po vykonaní júnovej uzávierky). Vzniknutý preplatok bude odoslaný na účet stravníka.

 

STRAVOVANIE POČAS ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN
Cez školské prázdniny a v dňoch, keď sa nevyučuje, môže zostať školská jedáleň v prevádzke, ak sa na stravovanie prihlási aspoň 15 detí predškolského veku alebo 20 žiakov.

 

DOZOR V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor podľa rozvrhu dozorov na príslušný mesiac.
Čistota stolov ako aj upratovanie po skončení výdaja obedov je zabezpečené zamestnancom ŠJ.

 

SPRÁVANIE SA STRAVNÍKOV V ŠJ:
Žiak:
1. Má právo stravovať sa v ŠJ. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed po poslednej vyučovacej hodine.
2. Je povinný mať čipový kľúč, nepodvádzať. Žiak, ktorý nemá čipový kľúč (stratil alebo zabudol), upozorní na to vedúcu ŠJ alebo hlavnú kuchárku a v čase od 13:45 – 14:00 hod. dostane obed.
3. Do ŠJ vstupuje každý žiak bez vrchného odevu (kabát, vetrovka a pod.), čiapok a školskej tašky. Všetko si odkladá v priestoroch šatne pred ŠJ. Cenné veci (peňaženka, mobil a pod.) si môže vziať so sebou do ŠJ. Do ŠJ sa nesmie vstupovať so žuvačkou.
4. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia nevstupujú do ŠJ ani do šatne k nej patriacej.
5. V šatni a v ŠJ sa každý stravník zdržuje len nevyhnutne dlhú dobu.

6. Do jedálne prichádza disciplinovane. Zaradí sa tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov zo ŠJ, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa.
7. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov.
8. Pri stole sa správa kultúrne (nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu a pod.), neničí príbory, hrnčeky a obrusy.
9. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkovi pri okienku na špinavý riad, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe uprace, prípadne požiada o pomoc.
10. Zo ŠJ je zakázané vynášať riad a jedlo, pokiaľ nie je zabalené v originálnom obale napr. müsli tyčinka, ovocie konzumuje v jedálni, nerozhadzuje a nevynáša ho.
11. Po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia si utrie stôl prípadne upozorní pomocnicu v ŠJ, pri odchode od stola zasunie stoličku.
12. Do ŠJ je zakázané z hygienických a bezpečnostných dôvodov nosiť vlastné kuchynské nádoby.
13. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť
zamestnancovi ŠJ alebo dozor konajúcemu pedagógovi.
14. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

Cudzí stravník a zamestnanci:
Stravujú sa vo vyhradenom čase a na vyhradenom a označenom mieste.

 

Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ. Je zverejnený aj na internetovej stránke našej školy www.zskomnam.edu.sk , v IZK a na obvyklom mieste na nástenke v školskej jedálni.
Prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, hygiene, je možné prerokovať iba s vedúcu ŠJ alebo riaditeľom školy.

 


KONTAKTY NA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ
Telefón 043/4510043
Webová stránka: www.zskomnam.edu.sk


Vedúca ŠJ: Darina Poláková

Prevádzkový poriadok ŠJ nadobúda platnosť od 01.10.2009.

Posledná zmena  01.09.2012.

 

 

 

 

 

Projekty

Kontakt

riaditeľ školy 043 4510049
zástupkyne
riaditeľa  
043 4510046
043 4510046
zborovňa 043 4510047
administratíva 043 4510048
školská jedáleň 043 4510043

zsno@zskomnam.edu.sk

MŠVVaŠ SR Projekt Infovek Modernizácia vzdelávania Virtuálna knižnica Bezpečne na internete Planéta vedomostí Učme radi Škola plus Zdigitalizované učebnice Alf - interaktívne testy Rozvoj informatizácie regionálneho školstva DiGiŠkola Moderné vzdelávanie Aktivizujúce metódy vo výchove Metodicko-pedagogické centrum